PROVINCIAAL BLADVoorgenomen verkoop (binnen ruilovereenkomst) Project reconstructie N321 (Grave – Beers) C2319242

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Noord-Brabant

Geplaatst op Lokaalnieuwsgrave.nl op: 19-1-2024

  1. Bekendmakingen Grave
  2. PROVINCIAAL BLADVoorgenomen verkoop (binnen ruilovereenkomst) Project reconstructie N321 (Grave – Beers) C2319242

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen provincie

Het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant (hierna: het college) maakt hierbij bekend dat zij voornemens is om het perceel, kadastraal bekend als gemeente Heeswijk-Dinther, sectie E, nummer 2958 (geheel) te verkopen. Het college is van mening dat bij deze verkoop geen mededingingsruimte door middel van een openbare selectieprocedure hoeft te worden geboden, omdat slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de grond. De criteria die de Provincie daarbij in aanmerking neemt zijn de volgende:1.Opgave ProvincieIn het project “Reconstructie N321, tracé Grave - Beers ” (hierna: N321) is op perceelniveau vastgelegd waar de Provincie Noord-Brabant grond nodig heeft om het infrastructurele werk te kunnen realiseren. De provincie Noord-Brabant heeft daarvoor middelen ter beschikking gesteld. In onderhavig geval ruilt de provincie grond ten behoeve van de realisatie van het infrastructurele werk N321.2.Doel van de verkoop / ruilingHet doel van de grondverkoop / ruiling is de gelijktijdige aankoop door de provincie Noord-Brabant van een perceel grond, kadastraal bekend als gemeente Grave, sectie L, nummer 1215 (gedeeltelijk). Middels deze ruiling kan op het door de provincie Noord-Brabant te verwerven perceel Grave L 1215 (gedeeltelijk) een gedeelte van het infrastructurele werk worden gerealiseerd binnen het project N321. Eén serieuze gegadigde In het kader van het bestemmingsplan Herinrichting N321 Grave-Beers tussen km 3.8 en km 6.750 is de provincie in overleg met de eigenaren van percelen, waarop een deel van voornoemd bestemmingsplan gelegen is. Voor de realisatie van het werk is het perceel, kadastraal bekend als gemeente Grave, sectie L, nummer 1215 (gedeeltelijk) noodzakelijk. Op voornoemd perceelgedeelte zal een gedeelte van de sloot worden gerealiseerd, vanwege de herinrichting van het kruispunt met de Heidestraat.De eigenaar van dit perceel heeft aangegeven alleen mee te willen werken indien er geruild kan worden met voor hem geschikte vervangende grond. Daaruit is deze ruiling ontstaan. In de ruiling wordt het perceel, kadastraal bekend als gemeente Heeswijk-Dinther, Sectie E, nummer 2958 (geheel) als ruilgrond ingezet. Hiermee is desbetreffende eigenaar de enige serieuze gegadigde voor verkoop c.q. ruiling om de beoogde doelstelling te realiseren. Vervaltermijn reactie Eenieder die meent dat hij, met inachtneming van voornoemde criteria, als een serieuze gegadigde ook voor de aankoop van het perceel in aanmerking komt, dient binnen 20 kalenderdagen na publicatie van deze aankondiging een kort geding tegen de provincie Noord-Brabant aanhangig te maken bij de Rechtbank Oost-Brabant, Leeghwaterlaan 8, 5223 BA te ’s-Hertogenbosch. Het instellen van een kort geding geschiedt door middel van een tijdige betekening van een dagvaarding door een deurwaarder.Bij gebreke van een tijdig kort geding vervalt het recht tegen voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De provincie Noord-Brabant en de grondeigenaar zouden immers onredelijk worden benadeeld, indien pas na deze termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst zou worden opgekomen.

Unknown

 Lokaalnieuwsgrave.nl Redactie

Lokaalnieuwsgrave.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Grave. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Grave

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.